Naslovna Uncategorized PROGRAM UNAPREĐENJA BOŠNJAČKOG NACIONALNOG VIJEĆA U NAREDNE ČETIRI GODINE

PROGRAM UNAPREĐENJA BOŠNJAČKOG NACIONALNOG VIJEĆA U NAREDNE ČETIRI GODINE

442
Objavi

S obzirom na značajnost Bošnjačkog nacionalnog vijeća i njegovu ulogu u ostvarenju, unapređenju i zaštiti individualnih i kolektivnih prava Bošnjaka u Republici Srbiji, a kako se nalazimo na početku novog četverogodišnjeg mandata, posebno u momentu otvaranja pregovaračkih poglavlja sa Evropskom Unijom koja tretiraju oblast zaštite prava nacionalnih zajednica, te neophodnosti podnošenja izvještaja istoj o napretku u ovoj oblasti, želeći da dam doprinos svim ovim procesima, a cijeneći da mi je to i moralna i zastupnička obaveza, uz iskustvo koje sam imao kao član prethodnog saziva ovog organa i čast da iznova budem izabran od strane bošnjačkog naroda za vijećnika, u svoje lično ime i ime opozicionih vijećnika grupe „Matice bošnjačke“ predlažem sljedeći:

 

                                                P R O G R A M   U N A P R E Đ E NJ A   R A D A

                                         B O Š NJ A Č K O G   N A C I O N A L N O G   V I J E Ć A

                                                  U   N A R E D N E   Č E T I R I   G O D I N  E

 

                                                                            I

 

Vijeće mora imati humaniji odnos prema tehničkom osoblju i protokolu, usljed čega treba pod hitno poduzeti konkretne korake zaštite njihovih ljudskih i radničkih prava.

Tehničke službe u hladnim, kišnim, vjetrovitim i sniježnim zimskim danima, prilikom zasijedanja Vijeća, na pločniku ispred Glavnog ureda stoje za stolom čekajući vijećnike i ostale zvanice da preuzmu svoje akreditacije više od sahat vremena. Službenicama kojima je povjeren ovaj jako odgovorni posao, na ovaj način ugrožena su radnička prava, jer su izložene raznim atmosferskim pojavama bez ikakve zaštite, što je u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti na radu. Kako bi se to izbjeglo, predlažem da se u što hitnijem roku zakaže sjednica Vijeća na kojoj će se u skladu sa Statutom Bošnjačkog nacionalnog vijeća donijeti odluka o raspisivanu u što hitnijem roku tendera za kupovinu kišobrana koji bi služio za te svrhe. U odluci se treba precizirati da je zato neophodno da se nabavi veliki kišobran koji bi mogao da obuvati cijeli sto i bar pola metra ako baš ne može cijeli metar sa prednje i zadnje strane kako bi se zaštitile i radnice tehničke službe i akreditacije od atmosferskih padavina.

Ako nema ponuđivača koji bi mogao obezbijediti takav kišobran, možda bi mogao poslužiti i suncobran, to bi se naznačilo zvjezdicom u konkursnoj dokumentaciji. I bolje da bude multifunkcionalan, jer Vijeće radi tokom sva četiri godišnja doba. Zimi da štiti od kiše, susnježice i snijega, a ljeti od sunca. A možemo ga nazvati i kišo-suncobran. Bitno je da posluži svrsi i bude učinkovit.

 

                                                                           II

 

Kako bi se postavljenjem tog kišo-suncobrana dodatno uzurpirala javna svojina na gradskom šetalištu, ova odluka uzročno-posljedično iziskuje da Vijeće donese na istoj sjednici još jednu hitnu Odluku o upućivanju zahtjeva Gradu Novom Pazaru da za potrebe rada Bošnjačkog nacionalnog vijeća ustupi ovom organu na korišćenje bar 20 kvadrata šetališta ispred samog ulaza u Glavni ured. Donošenjem ove odluke bi se unaprijed onemogućilo da se stanovnici okolnih zgrada i zlonamjerni građani slučajno ne dosjete i prijave komunalnoj inspekciji Vijeće zbog zloupotrebe javne površine. Isto tako, u odluci se mora precizirati da grad tih 20 kvadrata ustupi Vijeću besplatno na korištenje, jer se radi o općem dobru, tu ne smiju važiti takse kao za zakupce terasa na šetalištu. Ovo iz razloga da neko od zakupaca koji gradu redovno plaćaju za svaki kvadrat koji koriste ne protestira i time nanese štetu ugledu i Gradu i Vijeću.

 

                                                                             III

 

Zbog imidža ovog najvažnijeg predstavničkog organa Bošnjaka u Republici Srbiji, neophodno je u izvjesnoj mjeri izvršiti i promjene u službi Protokola. To podrazumijeva recipročno smanjenje kriminalaca u ovoj službi. Svjesni da je svaka nagla promjena opasna, ne insistiramo da se svi oni odjednom uklone, već da taj proces ide korak po korak. Zato smatramo da bi u ovom četverogodišnjem mandatu trebalo umanjiti njihov procenat bar za trideset procenata. Time bismo i simbolično pokazali da smo u prethodne tri decenije napravili ozbiljan napredak u uspostavi vladavine prava u našim institucijama i dali svijetao primjer drugima. Ne treba ići više od trideset procenata, sasvim je dovoljno toliko, ostalo ćemo regulisati u narednim dekadama.

 

                                                                               IV

 

Poštujući tradiciju, vjerska i nacionalna prava vijećnika, neophodno je donijeti i odluku o kontrolisanoj upotrebi alkohola službenika Protokola. Vijećnici Matice bošnjačke ne konzumiraju alkohol, nikada se nisu nalazili u ambijentu potpune dominacije alkoholnih izduvnih supstanci. A kako prilikom ulaska na zasijedanje Vijeća moraju proći kroz špalir službenika protokola koji svi odreda izbacuju neograničene količine takvih supstanci, dok dođu do svojih mjesta, naprosto se osjećaju ošamućeno.

Mi nismo nerealni u zahtjevima. Znajući da je nemoguće skroz zabraniti službenicima protokola da budu trezveni dok traje sjednica Vijeća, jer bi to vjerovatno ugrozilo njihovo zdravstveno stanje i moglo dovesti do psiholoških kriza, zato smatramo da u ovom četverogodišnjem mandatu treba bar za trideset procenata smanjiti prisustvo izduvnih alkoholnih supstanci u zraku, a u narednom mandatu nastaviti sa postepenim smanjenjem.

Ova odluka mora imati i klauzu da je neophodno posredstvom dopisa od Doma zdravlja ili Opće bolnice tražiti dežurstvo jedne bolničarske ekipe sastavljenje od minimum jednog ljekara specijaliste i jednog tehničara tokom trajanja sjednice Vijeća, jer bi nekom od službenika protokola moglo pozliti zbog manjka alkoholnih supstanci u krvotoku.

 

                                                                             V

Kao legalisti i odgovorni izabrani predstavnici građana, moramo poštivati zakonske odredbe. A Zakon o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina propisuje da rad ovih organa mora biti javan. Zato smatramo da je jako nepravedno prema javnosti da mediji mogu snimati samo dvije minute zasijedanja Bošnjačke skupštine. Predlažemo da se koliko-toliko uskladimo sa zakonom, pa da u ovom četverogodišnjem mandatu dozvolimo medijima da snimaju trideset minuta. To je sasvim dovoljno, ni premalo ni premnogo. Nije u redu ni da snimaju cijelu sjednicu, makar ne u ovom mandatu, jer bi to bio šok za građane. Prosto, nismo ih navikli na tu privilegiju da budu upoznati sa svim dešavanjima na ovom organu gdje se borimo za njihova individualna i kolektivna prava. Postoji bojazan da bi oni od tolike energije i pameti mogli steći iskrivljenu sliku o nama, možda bi im očekivanja postala veća. A i ne moraju da znaju baš svaku pojedinost. Sasvim je dovoljno pola sahata u ove četiri godine, da ih pripremimo za sljedeći period.

 

                                                                             VI

 

Trideset pet vijećnika, gosti, tehnička služba i protokol – svi zajedno crpimo ograničenu količinu kiseonika u prostorijama u kojim zasijedamo, minimum nas sedamdeset, a nerijetko i preko stotinu. Obzirom da se vrata po ulasku vijećnika revnosno zaključavaju, da nema prozora i da ne postoji protok i strujanje vazduha, ograničena je količina kiseonika po glavi osobe koja je prusutna u Sali. I tu smo neravnopravni, jer neko je krupniji, a neko sitniji. Neko ima veća pluća, pa grabi veću količinu kiseonika i vraća ugljendioksid. To je nedopustivo. Zato treba donijetu hitnu Odluku na prvom sljedećem zasijedanju o raspisivanju tendera o izvođenju građevinskih radova na zidu zgrade vijeća s ciljem otvaranja jednog prozora dimenzija 10×10 centimetara. Taj prozor ne smije biti veći u ovom četverogodišnjem mandatu, jer bi to značilo i veću količinu kiseonika koja bi naglo uletjela u taj prostor i udarila nas nenaviknute na svježinu. Vjerovtno bismo se svi onesvijestili od tolike količine zraka, zato je zbog procesa adaptacije važno da to budu baš te dimenzije.

Druga korist tog prozora jeste i činjenica da bismo time mogli da dobijemo dodir i sa prirodnom svjetlošću. Šta da nas sa prozora, recimo, 100×100 centimetara odjednom ubije dnevna svjetlost u oči, pa zaslijepili bismo.

Zato sada treba donijeti odluku da taj prozor bude 10×10 centimetara u ovom četverogodišnjem mandatu, a u narednom, kada se kako-tako priviknemo, možemo donijeti novu odluku o proširenju istog.

 

                                                                          VII

 

Kako su građani mogli da vide u toku ove prve dvije sjednice koje su mediji, uprkos zabrani, u cijelosti prenosili, što nije u redu, zasijedanja traju prilično dugo. Razlog zato je najvjerovatnije u komforu stolica na kojima sjede vijećnici; toliko su udobne da većina vijećnika, prosto, ne može da ustane sa svog mjesta. Zaborave i da u rukama drže radni materijal, jednostavno se zavale u tom komoditetu. To se mora hitno mijenjati. A s obzirom da svakako taj invetar nije u vlasništvu Vijeća, već Centra za bošnjačke studije iz Tutina koji ga samo uznajmljuje ili daje na korišćenje Vijeću, a kako je sada već dvostruko birani predsjednik ujedno i vlasnik tog Centra nalazi se u sukobu interesa. Dakle, moramo ga zaštiti od Agencije za borbu protiv korupcije.

Zato je neophodno na prvoj narednoj sjednici donijeti dvije odluke. Jednu kojom ćemo se mi Vijećnici zahvaliti Centru za bošnjačke studije na dosadašnjem ustupanju inventara i nemjerljivog doprinosa koji je vlasnik tog centra dao unapređenju kolektivnih i individulanih prava Bošnjaka, jer je omogućio da sjedimo u takvim stolicama dok raspravljamo najvažnije stvari od nacionalnog interesa. Tu odluku da potpiše sekretar Vijeća, jer nije u redu da predsjednik sam sebi zahvaljuje. A druga odluka  treba da bude Raspisivanje tendera o kupovini novih stolica za Vijećnike. U odluci da se precizno napiše da te stolice moraju biti malo tvrđe, po mogućnosti drvene, đačke, kako bi vijećnici što prije utrnuli i time izgubili snagu da se javljaju po svakoj tački dnvenog reda, čime bi se rad Vijeća znatno ubrzao; a to dovodi ne samo do ušteda vremena već i struje, grijanja, vode i svega ostalog.

Ne insistiramo, ali bi bilo dobro da se u tenderu precizira da te stolice ili klupe imaju neke minijaturne naslonjače na kojima bi vijećnici mogli da stave bar pola materijala, a drugu polovinu nek i dalje drže u rukama. Tako će im obje ruke biti zauzete i teže će moći da se javljaju za riječ. To bi bio veliki doprinos u ovom četverogodišnjem mandatu.

 

                                                                             VIII

Predlažem i novu izmjenu Poslovnika o radu Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Bili smo svjedoci da su se na ovoj Drugoj sjednici Vijeća vijećnici liste Matice bošnjačke javljali za riječ po svakoj tački dnevnog reda. To je izazvalo nelagodu vijećnika Samoopredjeljenja, koji su za govornicom kazali da na taj način mi kao manjina teroriziramo većinu. Kako bi se to spriječilo u budućnosti, predlažem da se u Poslovniku ugradi novi član, po kome će se svaki vijećnik moći javiti za riječ tek za svaku treću tačku dnevnog reda. Što mora baš po svakoj tački da se diskutira. To nije u redu. To se mora ograničiti. I to neka bude u ovom mandatu tako.

 

                                                                              IX

 

Kao najznačajniji predstavnički organ Bošnjaka u Republici Srbiji, Bošnjačka skupština Bošnjačko nacionalno vijeće ima veliku odgovornost i ne smije sebi dozvoliti bilo kakvu nepravilnost. Zato predlažem da nastavimo praksu koju smo započeli, to jeste da se ubuduće svaka odluka izglasava po dva puta, da ne bi bilo dileme i nedoumice. A i kad smo dva puta izabrali predsjednika, s kojim pravom da ne potvrdimo dodatnim glasanjem i svaku drugu odluku. Bolje je podebljati. Vjerujem da bi ta praksa mogla postati dobar primjer i za sve ostale parlamente, možda time doprinesemo da se jednog dana na isti način odlučuje i u Evropskome parlamentu. Na kraju, što je sigurno, sigurno je.

 

***

Ovo bi bio moj Program unapređenja rada Bošnjačkog nacionalnog vijeća u naredne četiri godine u devet tačaka. Isti danas, 10. 12. 2018. godine, na Međunarodni dan ljudskih prava, javno obznanjujem i stavljam bošnjačkome narodu na javni uvid. Također i dvosturkoizabranom rukovodstvu Bošnjačkoga nacionalnoga vijeća.

Čvrsto sam ubijeđen da bismo njegovom primjenom postigli najveće rezultate u ovom mandatu. Kako bi bio u što većoj mjeri prihvatljiv i na kraju postao i obavezujući za sve nas, predlažem i da raspišemo referendum o njegovom prihvatanju, a sve u duhu demokratije i unapređenja naših individulanih i kolektivnih prava.

 

Vijećnik Bošnjačkog nacionalnog vijeća

dr. Jahja Fehratović

Novi Pazar, 10. 12. 2018. godine