Naslovna PROGRAMSKA NAČELA

PROGRAMSKA NAČELA

●Bošnjaci su autohtoni narod sa pravom na punu slobodu, identitet, ustavnu konstitutivnost, nacionalno jedinstvo i ravnopravnost sa drugim narodima.

●Sandžak je historijska regija sa pravom na administrativnu i kulturnu posebnost u duhu evropskog regionalizma.

●Islamska zajednica je stožerna institucija bošnjačke duhovnosti sa pravom na potpuno organizaciono jedinstvo, autonomnost i jednak status sa tradicionalnim vjerskim zajednicama.

●Vakufi su jedan od osnovnih stubova opstanka islama i samoodrživosti Islamske zajednice. Svi značajni bošnjački gradovi nastali su na temelju vakufa, zahvaljujući vizionarstvu i širokogrudosti dobročinitelja.

●Univerzitet je krovna ustanova nauke i obrazovanja sa punim pravom na akreditaciju i stvarnu jednakopravnost sa drugim univerzitetima. Kvalitetnim obrazovanjem dobit ćemo sposobne, samouvjerene i preduzimljive generacije spremne da se izbore sa svim izazovima.
Zalažemo se za posebnu afirmaciju talentovanih učenika i studenata.

●Obrazovanje na bosanskome jeziku u duhu bošnjačke kulture i tradicije od vitalnog je značaja za očuvanje i afirmaciju nacionalnog identiteta. Kako bi se upotpunio proces uvođenja nastave na bosanskome jeziku u bošnjačkim sredinama, neophodno je unapređenje planova i programa, udžbenika, nastavnih sredstava, kao i usavršavanje postojećeg i dodatno angažovanje stručnog nastavnog osoblja.

●Bošnjačka kultura i tradicija predstavljaju nacionalno blago od neprocjenjivog značaja. Kultura vjerovanja, znanja, shvatanja, življenja i ponašanja, a posebno kultura riječi, vrijednosti su kojima ćemo biti naročito posvećeni. Zaštita i revitalizacija bošnjačkih kulturno-historijskih spomenika nacionalna je obaveza svih Bošnjaka. Obnova starih čaršija u sandžačkim gradovima jedan je od prioriteta za koje ćemo se intenzivno zalagati. Unapređenje kulture kolektivnog nacionalnog pamćenja i jačanje kapaciteta narodnog duha kroz sve nijanse kulturalnog uzdizanja temeljni su resurs za svjetliju budućnost u kulturi slobode i dostojanstva.

●Nacionalne institucije i organizacije jedan su od stubova očuvanja i afirmacije bošnjačkog identiteta. Zato je podrška Bošnjačkoj akademiji nauka i umjetnosti – BANU, Svjetskom bošnjačkom kongresu – SBK, Bošnjačkoj kulturnoj zajednici – BKZ, Matici bošnjačkoj – MB i drugim nacionalnim institucijama i organizacijama prvorazredna individualna i kolektivna obaveza. Zalažemo se za osnivanje Bošnjačkog nacionalnog univerziteta i mreže elitnih bošnjačkih gimnazija i bošnjačkih osnovnih škola.

●Svijest o genocidu nad Bošnjacima neodvojivi je dio naše prošlosti i identiteta. Unapređenje svijesti o genocidu neophodni je zalog kako nam se genocid nikada ne bi ponovio. Samo uz punu istinu o stradanjima Bošnjaka možemo doći da pravde na kojoj ćemo temeljiti puno i iskreno pomirenje sa našim susjedima.

●Razumjeti prošlost znači smanjiti rizike u budućnosti. Zato je izučavanje historije Bošnjaka od posebnog nacionalnog značaja. Od izuzetne je važnosti nastaviti sa naučnim rasvjetljavanjem historijske utemeljenosti bošnjačke nacije i bosanske države.

●Bosanski jezik temelj je bošnjačkog identiteta. Pravo svakog Bošnjaka je da u javnoj i privatnoj komunikaciji nesmetano koristi svoj bosanski jezik. Stalno ćemo poticati stvaralački duh na bosanskome jeziku te posebno podržavati programe i ustanove koje se bave očuvanjem i unapređenjem kulture govora i pisane riječi, a posebno kod mladih.

●Bošnjaci imaju puno pravo na istinito informisanje na svom jeziku u duhu svoje kulture i tradicije. U tom cilju, zalažemo se za bošnjačku televiziju sa nacionalnim signalom, za posebne informativne i kulturne emisije na javnom servisu, te naročito podržavamo pisane medije na bosanskome jeziku.

●Bosna je nacionalna, kulturna i duhovna matica svih Bošnjaka. Jačanje veze sa Maticom na političkom, kulturnom, ekonomskom i duhovnom planu od vitalnog je značaja za Bošnjake u Srbiji, a posebno u Sandžaku. U tom cilju, neophodno je pristupiti otvaranju bosansko-hercegovačkog konzulata u Novom Pazaru.

●Domovina je zemlja i država koja svojim građanima obezbjeđuje ambijent sigurnosti, jednakopravnosti i blagostanja. Država Srbija je u obavezi omogućiti i Bošnjacima jednake šanse na svim poljima. Bošnjaci su dužni uzvratiti Srbiji poštivanjem Ustava i zakona te izvršavanjem građanskih dužnosti.

●Euro-integracije Srbije unaprijedit će mir, stabilnost i toleranciju u široj regiji.

●Bošnjaci su integralni dio islamskog ummeta. Zato je neophodno uspostavljati i razvijati dobre odnose Bošnjaka i drugih muslimanskih naroda. Bošnjaci u Srbiji mogu biti most uspostave i unapređenja dobrih odnosa sa muslimanskim narodima i državama.

●Samouvjerenost u sopstvene etičke i duhovne vrijednosti i identitet čini čovjeka tolerantnijim prema drugima. Međunacionalna i međukonfesionalna tolerancija važna je tekovina bošnjačkog naroda na kome se gradi i pomirenje kao most saradnje sa svim susjedima.

●Afirmacija i zaštita prava žene kao nezaobilaznog faktora u porodici i društvu jedna je od ključnih vrijednosti bošnjačkog naroda. Žena, kao ključni stub porodice, u svetoj ulozi majke i u drugim porodično-društvenim ulogama, faktor je od čijeg moralnog ili mentalnog kvaliteta ovisi kvalitet zajednice. Zato je neophodno ženi individualno i kolektivno pružiti punu podršku i zaštitu, te joj omogućiti dobre šanse i ambijent u kome bi afirmisala sposobnosti neophodne za puni društveni razvoj zajednice. Djeca su najvrjednije blago svake porodice, najljepši ukras i izvor prave sreće. Djeca imaju pravo na zdrav odgoj, kvalitetno obrazovanje i punu zaštitu od svih vidljivih i nevidljivih opasnosti. Vaspitana i obrazovana djeca garant su svijetle budućnosti.

●Investicija u mlade znači sigurniju i svjetliju budućnost. Odgoj i obrazovanje mladih naraštaja neprikosnovena je dužnost svakog pojedinca i zajednice.